Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

"El present document té un caràcter merament informatiu i manca de valor jurídic. Com a document de suport, la seua única finalitat és la d'oferir informació complementària a les persones sol·licitants de beques universitàries concedides per la Generalitat Valenciana."

------------------------------------------------------------------

 

QÜESTIONS GENERALS

He sol·licitat la beca general del Ministeri i encara no l'han resolta. Puc sol·licitar també la beca de la Generalitat o són incompatibles?

Pot sol·licitar la beca de Generalitat, però si li concedeixen la del Ministeri, se li denegarà la de Generalitat per ser incompatibles, excepte en el cas que tinga crèdits de segona matrícula, que poden ser finançats per la nostra beca.

Estic estudiant en una universitat privada. Puc sol·licitar aquesta beca?

Sí, la convocatòria inclou a les persones estudiants d'universitats públiques i privades.

Estic estudiant en un centre d'Ensenyaments Artístics Superiors de la Comunitat Valenciana. Puc sol·licitar aquesta beca?

No. Només podrà sol·licitar la beca l'alumnat que estudia en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els seus centres adscrits.

Tinc un familiar amb un DNI antic que no té data de caducitat i no localitze  l'IDESP què va poder fer?

Les persones que tenen un DNI permanent no tenen data de caducitat, però si tenen IDESP. És dada no està en el frontal del DNI,  (veure aquest document  que explica on buscar-lo).

Quant a la data de caducitat, en aqueixos casos ha de respondre "No" a la pregunta del formulari "El NIF té data de validesa?"

Soc estranger estudiant a Espanya, però els meus pares resideixen a l'estranger, encara que col·laboren en el meu manteniment econòmic. Com he d'emplenar el formulari de sol·licitud i que he d'aportar?

Ha d'emplenar la sol·licitud de la següent forma:

1 - En l'apartat A: DADES PERSONALS --> emplene totes les seues dades personals

2 - En l'apartat C: DADES FAMILIARS REFERIDES A 31/12 (membres de la família que resideixen en el domicili familiar) --> NO ha d'emplenar cap dada.

3 - En l'apartat E: SITUACIONS QUE DECLARA EL SOL·LICITANT ---> Marque la casella  " El sol·licitant és l'únic membre de la unitat familiar"

Finalment, quan la sol·licitud li demane que aporte documents per a justificar que és únic membre de la unitat familiar, HAURÀ D'APORTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

- Còpia dels documents d'identitat de tots els membres de la seua unitat familiar.

- Còpia de la declaració de la renda -o equivalent- del país de residència dels seus pares (any 2020).

- Contracte de lloguer o escriptura de propietat de l'habitatge on residisca.

- Declaració responsable de l'estudiant on s'explique adequadament la situació personal.

Tota aquesta documentació la podrà adjuntar de la següent forma:

- En un únic document pdf.

- o comprimida en un arxiu .zip.

Viu llogat en un pis mentre realitze els meus estudis universitaris, puc considerar-me independent, és a dir, com a únic membre de la unitat familiar?

​​​​​​​En els casos en què la persona sol·licitant al·legue la seua independència familiar i econòmica, qualsevol que siga el seu estat civil, haurà d'acreditar fefaentment que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. En cas contrari, i sempre que els ingressos acreditats resulten inferiors a les despeses suportades en concepte d'habitatge i altres despeses considerades indispensables, s'entendrà no provada la independència.

 

PREGUNTES SOBRE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

CERTIFICAT DIGITAL:

Que necessitaré per a començar la tramitació de la beca?

Per a començar a emplenar el formulari de sol·licitud s'ha de disposar d'algun dels sistemes d'identificació que apareixen en aquest enllaç.

No dispose de certificat digital. Puc presentar la sol·licitud en paper en algun registre oficial?

No, com s'estableix en la base cinquena punt 1, la tramitació i presentació es realitzar únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de GVA.

Com puc obtindre el certificat digital?

En el següent enllaç està la informació sobre aquest certificat.

 Pot presentar la beca algun progenitor amb el seu certificat digital?

No, la beca l'ha de presentar l'alumnat, amb el seu certificat digital, encara que siga menor de 18 anys.

Quina edat cal tindre per a obtindre el certificat digital de l'ACCV?

Ser major de 14 anys

Puc obtindre el certificat digital en la universitat on curse els meus estudis?
Si. En els enllaços corresponents de les següents universitats públiques tens la informació:

Universitat de València

Universitat Politècnica de València

Universitat d'Alacant

Universitat Jaume I de Castelló

Universitat Miguel Hernández d'Elx

Ja tinc instal·lat el certificat digital he d'instal·lar alguna cosa més?

Si. Ha d'instal·lar l'aplicació autosigna@, li serà necessari per a poder signar digitalment la sol·licitud.

Com instal·le autofirm@?

En el següent enllaç tindrà l'explicació necessària, depenent del sistema operatiu del seu ordinador.

Tinc la cl@ve permanent Com podré signar la sol·licitud?

El procés de signatura es realitza amb cl@ve signatura. En cas que no tinga certificat de cl@ve signatura (perquè no va realitzar amb anterioritat cap tràmit que requerira aquest certificat en el núvol), podrà generar-ho en aqueix mateix moment, seguint les indicacions.

Pot sol·licitar la beca a través del meu dispositiu mòbil?

Aconsellem que la sol·licitud es tramite amb un ordinador, PC o Mac, Preferiblement amb el navegador Google Chrome.

Estic emplenant la sol·licitud amb Mac, i en el moment de signar amb autofirm@ em dona un error Com puc solucionar-lo?

Això és degut a un problema amb els certificats que autofirm@ instal·la en el clauer de Mac US. En el següent tutorial li expliquen com solucionar-lo.

Perquè el sistema no em deixa signar la sol·licitud amb Cl@ve Permanent ?

Si persona sol·licitant és menor de 18 anys, malgrat tindre la Cl@ve Permanent no podrà signar la sol·licitud. La signatura de la sol·licitud haurà de fer-la mitjançant el certificat digital instal·lat en el seu ordinador.

Com puc saber si el meu equip està correctament configurat per a realitzar la sol·licitud de beca?

Existeix un tràmit de prova per a comprovar si el seu ordinador està configurat correctament: TRÀMIT DE PROVA

Com puc obtindre una còpia de la meua sol·licitud?

En la seua CARPETA CIUTADANA, tindrà una còpia de les sol·licituds realitzades.

No trobe solució al problema per a TRAMITAR O SIGNAR AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC On puc trobar més informació per a solucionar el problema?

En següent enllaç de la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana trobarà una recopilació de solucions  als problemes més freqüents amb el certificat digital

No trobe solució al problema per a TRAMITAR O SIGNAR AMB CLAU PERMANENT?

En següent enllaç de la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana trobarà una recopilació de les solucions  als problemes més freqüents amb la Cl@ve permanent i cl@ve signatura.

 

ESTUDIANTS CURSANT ERASMUS

Tinc intenció d'eixir a l'estranger d'ERASMUS Com podré tramitar la meua sol·licitud de beca?

Podrà emplenar la seua sol·licitud si té qualsevol d'aquests tres mitjans d'identificació:

 Com puc exportar el meu certificat digital per a utilitzar un altre ordinador?

En el següent enllaç de l'ACCV té tota la informació.

- Ja em trobe a l'estranger cursant un programa ERASMUS, i no tinc certificat digital ni cl@ve permanent Com puc obtindre el certificat digital?

En el següent enllaç del Ministeri d'Afers exteriors té tota la informació.

CÀLCUL DEL NIVELL DE RENDA

1. Com puc saber si la renda de la meua unitat familiar està dins del llindar que recull la convocatòria?

Pots realitzar un càlcul aproximat sumant les caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de l'exercici 2020, i restant a aquest resultat la casella 595. En qualsevol cas, has de llegir el punt huité i nové del capítol I de la convocatòria que recull més aspectes a considerar (deduccions, etc.).

2. Per motiu dels meus estudis estic vivint fora del domicili familiar. Em puc considerar una unitat familiar independent?

No, si els teus progenitors contribueixen al teu sosteniment econòmic, has d'incloure'ls en la sol·licitud, així com a la resta de la unitat familiar.

3. Els meus progenitors estan divorciats. He d'incloure als dos dins de la unitat familiar?

Si el règim és de custòdia compartida sí. Si no, únicament a aquell amb el qual convisques. En aquest cas, a més, hauràs d'incloure a la nova parella del progenitor que té la custòdia, si resideix en el domicili familar.

4. Si ja m'he independitzat, els ingressos dels meus progenitors també es tindran en compte?

Si a 31/12/2020 comptaves amb mitjans econòmics propis suficients i eres titular d'un habitatge comprat o llogat, i els teus progenitors no contribueixen en el teu manteniment econòmic, formes una unitat familiar independent

(Pots consultar més informació sobre les unitats familiars en el document "Informació complementària" publicat en la nostra web")

 

SOBRE CRÈDITS MATRICULATS

1. Estic matriculat en un Màster. Puc sol·licitar la beca?

Sí, la beca és per a estudis de Grau o Màster oficial, tant d'Universitats Públiques, com a Privades.

2. Quin és el nombre mínim de crèdits en el qual he d'estar matriculat en aquest curs?

Segons s'indica en l'apartat dotzé de la convocatòria, el mínim és de 60 crèdits, no obstant això, també podrà obtindre la beca l'alumne que es matricule entre 30 i 59.

3. Quin és el percentatge de crèdits que he hagut de superar en l'últim curs realitzat?

El percentatge varia segons la branca de coneixement:

  • Arts i Humanitats à 75%
  • Ciències à 55%
  • Ciències Socials i Jurídiques à 75%
  • Ciències de la Salut à 65%
  • Enginyeria i Arquitectura à 55%

 

CORREUS D'AJUDA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir al correu d'auniv_becas@gva.es

Les qüestions sobre incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran en el correu de generalitat_en_red@gva.es