Informació complementària

Informació complementària

"El present document té un caràcter merament informatiu i manca de valor jurídic. Com a document de suport, la seua única finalitat és la d'oferir informació complementària a les persones sol·licitants de beques universitàries concedides per la Generalitat Valenciana."

BEQUES REALITZACIÓ D'ESTUDIS UNIVERSITARIS

 

 

EL PRIMER QUE HAS DE SABER

En aquesta convocatòria s'han modificat els llindars econòmics tant de la renda com del cadastre, amb l'objectiu de poder arribar a més alumnat.

En qualsevol cas, a*ntes de sol·licitar la beca és convenient que consultes els llindars de renda familiar segons el nombre de persones que la componen:

 • F*amilias d'1 membre: 17.339 €
 • Famílies de 2 membres: 29.573 €
 • Famílies de 3 membres: 39.244 €
 • Famílies de 4 membres: 46.346 €
 • Famílies de 5 membres: 50.278 €
 • Famílies de 6 membres: 53.728 €
 • Famílies de 7 membres: 57.101 €
 • Famílies de 8 membres: 60.428 €

Pots realitzar un càlcul aproximat sumant les caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de l'exercici 2020, i restant a aquest resultat la casella 595. En qualsevol cas, has de llegir l'apartat 9é de la convocatòria que recull altres aspectes a considerar (deduccions, etc.)

PER A QUINS ESTUDIS POTS SOL·LICITAR AQUESTA BECA

Pots sol·licitar una beca si t'has matriculat en qualsevol Universitat de la Comunitat Valenciana (públiques i privades), per al curs 2021-2022 en:

 • Ensenyaments universitaris per a títols de grau i de màster oficial

DOTACIÓ DE LA BECA

La beca sufraga despeses de primera i segona matrícula. Però, no s'ingressa directament a l'alumnat. S'abona a les universitats per a compensar les taxes. En cas que l'alumnat les haja abonades per endavant, una vegada es publica la resolució cal dirigir-se a la unitat de beques de la universitat, amb la finalitat de gestionar la devolució.

REQUISITS GENERALS

Ser espanyol/a o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.

Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, dins del termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit haurà de mantindre's durant tot el curs acadèmic.

En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, no es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o d’altri.
En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que indica la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. L'estudiant necessàriament haurà de comptar amb permís de residència legal a Espanya.

No haver obtingut un títol de nivell igual o superior als estudis per als quals demanes la beca.

REQUISITS ACADÈMICS

Grau

Estar matriculat entre 30 i 60 crèdits.

Superar un percentatge de crèdits en l'últim curs realitzat que varia en funció de la branca de coneixement del grau:

Rama de coneixement

Percentatge crèdits superats

Arts i Humanitats

75%

Ciències

55%

Ciències Socials i Jurídiques

75%

Ciències de la Salut

65%

Enginyeria i Arquitectura

55%

Dobles titulacions

Els qui cursen dobles titulacions hauran de matricular-se, com a mínim, dels crèdits que integren el curs complet conforme al pla d'estudis establit

Primer curs de màsters

Estar matriculat entre 30 i 60 crèdits.

Màster Habilitant: t*ener una nota mitjana de 6,5 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

Resta de màster: nota mitjana de 7 punts en els estudis previs que donen accés al màster.

Les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17.

Segon curs de màsters

Màster Habilitant: t*ener una nota mitjana de 6,5 punts en primer curs.

Resta de màster: nota mitjana de 7 punts en primer curs.

Les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17.

En qualsevol cas, les persones sol·licitants de beca per a 2n curs de màsters hauran d'acreditar haver superat la totalitat dels crèdits que hagueren estat matriculats en primer curs.

REQUISITS ECONÒMICS

Per a saber si tens dret a una beca, a més dels requisits generals i acadèmics, has de saber que també es valora la situació econòmica de la teua unitat familiar, en l'exercici 2020.

Es té en compte la renda obtinguda i, a més, determinats elements relacionats amb el patrimoni, com els rendiments del capital, els guanys patrimonials o els immobles propietat de la família.

En aquesta convocatòria els llindars econòmics s'han modificat amb la finalitat de poder arribar a més alumnat.

Què significa...?

A continuació, t'expliquem conceptes que et seran d'utilitat a l'hora d'emplenar la teua sol·licitud.

Unitat familiar

Els tipus d'unitat familiar i membres computables que recull la convocatòria de beques són varis. Els expliquem a continuació.

Els membres de la unitat familiar són:

 • El/la estudiant que sol·licita la beca.
 • Els progenitors (pares/mares).
 • La persona que exercisca la tutela, o aquella que legalment tinga la guarda o custòdia de la persona menor d'edat.
 • Lus/as germans/as solters/as menors de 25 anys.
 • Lus/as germans/as majors de 25 anys amb discapacitat.
 • Lus/as ascendents dels progenitors (avis/as) sempre que visquen en la unitat familiar.
 • Els membres de la unitat familiar han de viure en el mateix domicili a data 31 de desembre de 2020.

Els membres d'una unitat familiar independent són:

 • El/la estudiant que sol·licita la beca.
 • El cònjuge o parella de fet (encara que no estiga inscrita en el registre com a parella de fet);
 • H*ijos/as que visquen en el mateix domicili.

Els membres que compten com a unitat familiar en cas de divorci o separació legal dels pares són…

Quan la custòdia és compartida:

 • Els progenitors de l'estudiant que sol·licita la beca (en l'aplicació cal posar que estan separats, encara que després s'hagen casat amb una altra persona).
 • Lus fills/as comuns.
 • Lus ascendents dels progenitors que visquen amb aquests i puguen justificar-ho amb el certificat municipal.

Quan la custòdia no és compartida:

 • El progenitor que viva amb la persona que sol·licita la beca.
 • La nova parella o del progenitor que viva amb la persona que sol·licita la beca.
 • Lus fills/as de tots dos que visquen en el mateix domicili que l'estudiant que sol·licita la beca (tant fills comuns com no comuns de la nova parella) menors de 25 anys o majors de 25 anys amb discapacitat.
 • Les persones ascendents dels progenitors que visquen amb aquests i puguen justificar-ho amb el certificat d'empadronament col·lectiu municipal.

La convocatòria considera també com a membres computables a aquelles persones que a 31 de desembre de 2020 residisquen en el domicili de l'estudiant que sol·licita la beca i que:

 • tinguen ingressos propis,
 • no siguen parents dels restants membres de la unitat familiar, i no es puga justificar un lloguer de pis compartit.

Quan has de sol·licitar-la?

El termini de presentació s'inicia el 02-03-2022 i finalitza el 01-04-2022

T'aconsellem que no deixes la sol·licitud per als últims dies, perquè és possible que et demanem dades que estiguen en documents que hauràs de buscar o consultar.

PASSOS PER A SOL·LICITAR LA BECA

 1. ENTRA EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA GVA

L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=265&version=amp

“Tramitar amb certificat”.

Punxa a ACCEDIR.

 1. ARA HAS D'IDENTIFICAR-TE

Amb DNIe, o certificat electrònic, o clau permanent.

 1. EMPLENA EL FORMULARI

Una vegada dins, has d'emplenar el formulari en línia. En aquest pas, no et demanarem que aportes documentació perquè la GVA consultarà totes les dades necessàries per a comprovar que reuneixes els requisits (generals, acadèmics i econòmics) per a sol·licitar la beca.

Només en determinats supòsits necessitaràs aportar algun document concret (famílies amb un únic progenitor, orfandat absoluta…)

Important: una vegada emplenat el formulari i introduïts els documents, has de signar i registrar la sol·licitud.

És convenient que descarregues el resguard de sol·licitud que genera l'aplicació, com a comprovant de la seua presentació.

Recorda que, en la carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html) sempre tindràs un resguard de la teua sol·licitud.

En el supòsit de presentar més d'una sol·licitud es considerarà únicament vàlida l'última presentada.

ESMENA

En cas de ser necessari se't  podrà requerir la presentació dels documents preceptius per a l'esmena de l'expedient.

Important: l'esmena se't notificarà al correu electrònic indicat en el formulari de sol·licitud. És convenient que revises la carpeta de SPAM. Així mateix, es podrà consultar a través de la carpeta ciutadana.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Aquesta resolució confirmarà la quantia total de la beca que t'hem concedit. No la notificarem de manera individual a cada estudiant, sinó que publicarem un llistat en la nostra pàgina web. En el llistat apareixeran les persones sol·licitants a les quals se'ls haja concedit beca i la quantia de les taxes que es compensaran a les universitats, així com aquelles la sol·licitud de beca de les quals haja sigut denegada, amb el motiu de denegació.

Si no estàs d'acord amb la resolució definitiva, pots reclamar presentant un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu.

CORREUS DE CONSULTA

Els dubtes sobre el contingut de la convocatòria es poden dirigir al correu de auniv_becas@gva.es

Les qüestions sobre incidències en la tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques s'atendran en el correu de generalitat_en_red@gva.es