Sotssecretaria

Procediments

Procediments

AYUDAS DESTINADAS A IMPULSAR UN NUEVO MODELO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN MATERIA DE PRODUCCIÓN De OBRAS CINEMATOGRÁFICAS Y OBRAS AUDIOVISUALES EN TERRITORIO VALENCIANO

 

Para cualquier duda o consulta pueden utilizar el siguiente correo electrónico : subvencionas_cine@gva.es

 

Preguntes freqüents

Ha d'ocupar llocs de direcció, cap d'equip, etc., és a dir, càrrecs que impliquen responsabilitat i direcció d'equips, però en tot cas, serà objecte de valoració per la Comissió Tècnica Avaluadora que és la que tindrà competències en la valoració d'aquestes qüestions, si un determinat càrrec és de responsabilitat o no.

Aquestes ajudes exclouen qualsevol despesa diferent als relatius a la producció material (rodatge) i postproducció dels projectes beneficiaris. En aquest sentit, totes les despeses que has esmentat no computarien com a despesa local qualificable.

Es perdria la subvenció atés que no es compliria amb el requisit obligatori que almenys el pressupost global de la producció siga de 4.000.000 d'euros. Tal com estableixen les Bases, 4a.3 (En qualsevol cas, el cost global de la producció haurà de ser, almenys de 4.000.000 d'euros). Atés que com imposen les bases, tots els canvis sobre el projecte inicial presentat han de comunicar-se a la Comissió Tècnica de Valoració, la mateixa, dins de les seues competències, verificarà i analitzarà els mateixos a fi de determinar la seua repercussió i incidència sobre l'incentiu adjudicat i resoldrà en conseqüència.

Si es pot substituir per una declaració responsable i compromisos de coneixement i interés d'aquests, tal com s'estableix en les bases, així com declaració d'empreses valencianes que participen en el projecte, la qual cosa també es declara en els models o formularis normalitzats. En tot cas, posteriorment aquests externs com la resta hauran de justificar-se en la forma indicada en les bases.

Les despeses de desenvolupament no estan inclosos. Són ajudes a la producció

Les despeses de P&A no estan inclosos en cap cas.  La producció executiva ho està si és empresa/persona amb seu fiscal en la CV i les despeses financeres de bancs amb domicili o seu en la CV també sempre que aquestes despeses financeres es corresponguen amb els previstos en la normativa fiscal i comptable en relació la definició de cost de producció. 

Les bases estableixen el següent:

a) Les despeses associades a serveis que s'efectuen des de la Comunitat Valenciana, quan qui els preste tinga el domicili fiscal en aquesta Comunitat.

En el moment de la sol·licitud bastarien cartes d'interés, posteriorment per a acreditar la despesa a l'auditoria hauran de presentar-se els contractes, tenint-se en compte que qualsevol canvi entre el presentat i el que després s'execute ha de ser comunicat per si això afectara l'adjudicació realitzada.

Amb els contractes o factures emeses en les quals es reflectisquen els serveis prestats, subministraments adquirits, etc. Per a justificar la despesa. En la fase de sol·licitud hauran d'aportar la relació d'empreses de serveis de la CV a contractar.

No, ha de complir amb els requisits de les bases, les quals no imposen l'obligació de tindre domicili social ni fiscal en la CV. La sol·licitant podrà tindre domicili en qualsevol part del territori d'Espanya, així com a la Unió Europea, sempre que, en aquest últim cas, compte amb establiment permanent a Espanya en el moment en què les ajudes es facen efectives.

No s'estableix un mínim, només que en la primera anualitat el màxim de despesa a retornar és del 50%, és a dir, encara que en aquest exercici la productora justifique en una despesa local superior al 50% del total incorregut, en aquesta anualitat, el màxim a rebre és del 50%, traslladant la resta a les altres dues anualitats. En tot cas, cal complir amb el mínim exigit que almenys existisca una despesa local en la CV de 2M.

En el moment de presentació de la sol·licitud, la documentació que calga presentar que encara no es trobe disponible i no afecte criteris de baremació, podrà substituir-se per una declaració responsable indicant el motiu i el compromís d'aportar la documentació una vegada es dispose d'aquesta. No obstant això, recordem que el que no s'aporte en el moment de la sol·licitud i afecte criteris de baremació, no podrà presentar-se amb posterioritat.

S'haurà d'aportar en aquest moment el que es dispose en el sentit de l'anterior contestació, amb declaració responsable d'aportar la informació completa quan es dispose d'ella. No obstant això, no podrà amb posterioritat indicar que ha de canviar la baremació per ser l'equip o els tècnics valencians, si aquest extrem no s'ha comunicat en el moment de presentació en la forma indicada en les bases.

D'acord amb les bases: a) Les despeses derivades del pagament de salaris de treballadors en règim laboral, quan els treballs o serveis es presten en la Comunitat Valenciana. En el cas que els treballs 6  o serveis es presten parcialment en el citat territori, només s'entendrà com a despesa realitzada en la Comunitat Valenciana els incorreguts en aquest territori en ocasió d'aquella part de la producció que es realitza en la Comunitat Valenciana. En el supòsit de teletreball, es consideraran despeses realitzades en la Comunitat Valenciana quan la persona que teletreballa tinga el seu domicili fiscal en la citada Comunitat.

Pel que si es tracta del pagament de SALARIS, durant el temps de realització dels treballs en la Comunitat Valenciana, si computen com a despesa local.