Convocatoria 2022

Convocatoria 2022

SUBVENCIONS DESTINADES A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A POTENCIAR PROJECTES D'INNOVACIÓ, DINS DEL PLA D'IMPULS “TERRITORIS INNOVADORS”: CONVOCATÒRIA DE L'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2022

Ordre 8/2022, de 17 de maig de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les BASES REGULADORES per a la concessió de subvencions destinades a l'Administració Local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d'innovació, dins del Pla d'Impuls "Territoris Innovadors", i la CONVOCATÒRIA corresponent a l'exercici pressupostari 2022 

PLA DE CONTROL DE SUBVENCIONS

RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual  s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades amb càrrec a dotacions pressupostàries de la Direcció General d'Innovació.

SEGUIMENT

FASE: INSTRUCCIÓ

Resolució per la qual es fa pública la proposta de resolució provisional

Resolució per la qual es nomena els membres de la comissió de valoració

Presentació de sol·licituds: El termini va finalitzar el 14 de juny a les 23:59 h.

PROGRAMA I Sol·licitud de subvencions per a projectes d'innovació d'alt impacte transformador en el municipi
PROGRAMA II Sol·licitud de subvencions per a projectes pilot d'innovació en el municipi

 

MODELS NORMALITZATS

 

ALTRES MODELS NORMALITZATS:

 

ENLLAÇOS A DESTACAR:

A l'efecte de contestar un requeriment, aportació de documentació a un expedient obert, alegacions, i/o justificació de la subvenció i pagament, s'ha d'accedir a través del següent enllaç:

 

DAVANT DE QUALSEVOL DUBTE

Pot enviar la consulta a sdgin@gva.es