A) Programa I+D+i

Ves enrere XIII. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

XIII. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

 

AORG 2022

 

 

 

 

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LAS SUBVENCIONS 2022

 • UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I ENTITATS DE L'ARTICLE 2.3 DE LA LLEI 1/2015, DE 6 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT, D'HISENDA PÚBLICA, DEL SECTOR PUBLIC INSTRUMENTAL I DE SUBVENCIONS.

 • Memòria de les activitats realitzades (Segons model)

 • Programa científic definitiu. (Format lliure)

 • Certificat de despeses. (Segons model)

 • Un exemplar dels fullets, cartells i publicacions que hagen sigut objecte de la subvenció, en els quals constarà el patrocini de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

 • Relació detallada de les despeses. (Segons model)

 • Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. Així mateix s'indicarà si el cost total del congrés ha patit increment o minoració, respecte al pressupost presentato junt amb la sol·licitud de subvenció, indicant el cost real del mateix. (Segons model)

 • Relació definitiva del comité científic i de la relació de ponents. (Format lliure)

 • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l’IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre el certificat acreditatiu d’este punt.

 • Declaració responsable acreditativa del compliment de les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Presentar un document per entitat. (Segons model).

 • Declaració responsable art. 14 Llei 38/2003 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (Segons model).

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 19/2020 D’1 D’OCTUBRE

 • Memòria de les activitats realitzades. (Segons model)

 • Programa científic definitiu. (Format lliure)

 • Certificat de gastos. (Segons model)

 • Un exemplar dels fullets, cartells , publicacions i material de difusió que hagen sigut Objecte de la subvenció, en els que constarà el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 • Relació detallada de les despeses. (Segons model) S'aportaran factures originals per a la seua compulsa pel Servei de Gestió del Programa I+D+i.

  De conformitat amb el que establix l'article 73 del Reglament de subvencions, aprovat pel R.D. 887/2006, de 21 de juliol, els justificants originals presentats es marcaran amb una estampilla, indicant en la mateixa les subvenció per a la justificació de les quals han sigut presentats i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció.

 • Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. Així mateix s'indicarà si el cost total del congrés ha patit increment o minoració, respecte al pressupost presentato junt amb la sol·licitud de subvenció, indicant el cost real del mateix. (Segons model)

 • Relació definitiva del comité científic i de la relació de ponents. (Format lliure)

 • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre certificat acreditatiu d'aquest extrem.

 • Declaració responsable acreditativa del compliment de les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, un document per entitat. (Segons model)

 

 

 

Contacte:

 

Rosa Molina - 961 970 808

 

Termini de presentació de sol·licituds

 2 fins 16 Novembre 2021

En procés d'avaluació per experts externs

 

Resolució de concessió

   26 d'octubre 2022