Organismes

Procediment

Procediment

 

 

Entre les competències de les Unitats d'Igualtat es troben:

  1. La promoció de l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i homes;
  2. La supervisió i proposta de mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, acords, gestió de recursos humans, assessorament en matèria de llenguatge inclusiu, supervisió en l'elaboració d'informes d'impacte de gènere en les lleis i disposicions de caràcter general i anàlisi de l'impacte dels resultats.

En l'article 19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, s'estableix l'obligatorietat d'incorporar un informe sobre l'impacte de gènere en els projectes de disposicions de caràcter general.

En el Reial decret 931/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu, en el seu article 2 s'indiquen els apartats que ha de contindre la Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu; en l'apartat 1 lletra f del mateix article s'estableix que un dels apartats és "Impacte per raó de gènere, en la infància i adolescència i en la família. L'impacte de gènere analitzarà i valorarà els resultats que es puguen seguir de l'aprovació del projecte des de la perspectiva de l'eliminació de desigualtats i de la seua contribució a la consecució dels objectius d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes, a partir dels indicadors de situació de partida, de previsió de resultats i de previsió d'impacte recollits en la Guia Metodològica. Així mateix, es realitzarà una anàlisi dels impactes en la infància i adolescència, i en la família".

L'ORDRE 9/2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2022 recull la incorporació de la perspectiva de gènere en els pressupostos amb un procés de millora de coordinació i procediment respecte a exercicis anteriors, en l'elaboració de l'Informe d'Impacte de Gènere en els pressupostos de la Generalitat. La integració de la perspectiva de gènere en els pressupostos suposa avaluar els programes i processos pressupostaris tenint en compte les igualtats entre els sexes i reassignar els recursos d'una manera més equilibrada si fora necessari. El pressupost es converteix així, en un instrument fonamental per a aplicar la transversalitat de gènere al conjunt de polítiques públiques desenvolupades per la Generalitat. 

 

GUIES

Llenguatge inclusiu i no sexista:

 

Informes d'impacte de gènere:

 

Publicitat institucional:

- Test d'avaluació d'anàlisi de la perspectiva de gènere en la publicitat institucional