Organismes

Presentació

Presentació

Què són les unitats d'igualtat?

En cada Conselleria hi ha una Unitat d'Igualtat que s'encarrega de vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes, determinar les accions bàsiques que han de ser implementades i realitzar informes específics, entre altres, memòries d'impacte de gènere o assessorament per a l'elaboració dels plans d'igualtat.

A més, observen el II Pla d'Igualtat, que té com a objectiu general aconseguir la igualtat efectiva en l'ocupació pública mitjançant la promoció, l'enfortiment i el desenvolupament de la plena igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes i l'eliminació de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

 

Creació

El dia 28 d'agost de 2015, el Consell, a proposta de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, va aprovar l'acord per a la implantació de les Unitats d'Igualtat en tots els departaments en els quals s'organitza l'Administració de la Generalitat Valenciana.

L'Ordre 7/2020, d'11 de febrer, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, que desenvolupa el Decret 243/2019, de 25 d'octubre, de Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, recull les funcions de la Unitat d'Igualtat per primera vegada entre les funcions de la Subdirecció General del Gabinet Tècnic, amb caràcter transversal i en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones.

 

Les funcions de les unitats d'igualtat són les següents:

a) Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.

b) Dur a terme el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.

c) Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

d) Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, així com analitzar l'impacte dels resultats que han tingut respecte al gènere la seua realització.

e) Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.

f) Recaptar la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorar en relació amb la seua elaboració, així com realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.

g) Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i homes.

h) Assessorar en l'elaboració dels plans d'igualtat previstos en la normativa de funció pública valenciana, col·laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.

i) Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu departament en relació amb l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, mitjançant la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General d'Institut Valencià de les Dones.

j) Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que pateixen discriminació múltiple.

k) Promoure i impulsar el desenvolupament de les mesures de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que s'adopten des de la Conselleria amb competències en funció pública.

Amb l'elaboració del contingut d'aquesta web es pretén donar difusió a les tasques que exerceix la Unitat d'Igualtat d'aquesta Conselleria, com a òrgan de foment i dinamització del principi d'igualtat.