Processos tancats

Universitat

Decret pel qual es regulen els preus públics dels servicis acadèmics i complementaris universitaris.

S'establix un termini de 10 dies naturals per al tràmit d'informació pública, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 4/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, de...

Universitat

Bases reguladores beques Manuela Solís

Projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per la qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió de les beques Manuela Solís per a la realització d’estudis...

Universitat

Régimen i retribucions del personal docent i Investigador

Decret del Consell pel qual es modifica el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les...

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ (AVI)

El tràmit d'informació pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania i entitats afectades amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte de caràcter reglamentari donant compliment a...

Universitat

Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de València-VIU.

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2022, de la directora general d’Universitats, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret de la Conselleria d’Innovació, Universitats,...