« Ves enrere

Ajudes per a la contratació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral, programa VALi+d

Ajudes per a la contratació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral, programa VALi+d

Acrònim: ACIF

Dates de presentació de sol·licituds: Del 16 de setembre de 2013 al 15 d'octubre de 2013 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

  • Currículum de la persona sol.licitant
  • Còpies dels títols acadèmics requerits o pagament de les taxes dels dipòsits per a la seua expedició (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Certificat emés per la secretària del Centre, o còpia confrontada, en el que conste l'obtenció del títol i nota mitjana de l'expedient acadèmic en base 10 tant de la titulació de grau, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i de la titulació de Màster o si és el cas dels crèdits cursats que possibiliten l'accés al programa de doctorat en la seua fase d'investigació (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Certificat d'estar admés en un programa de doctorat en la fase d'investigació emés per l'òrgan que tinga assignada la competència d'admissió i gestió dels programes de doctorat en esta fase
  • Memòria descriptiva del projecte d'investigació que es pretén realitzar
  • Fotocòpia del llibre de família en el cas de persones que s'acullen al supòsit establit en la base 3c (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Certificat de la vida laboral emés per la Seguretat Social en el cas de persones que s'acullen al supòsit establit en la base 3c (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Llevat que la documentació ja es trobe en poder de l'administració actora, si el grup d'investigació pertany a una entitat privada, s'adjuntarà la documentació prevista en la base 2 de l'apartat 4 de l'annex I (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Documentació aportada en altres ajudes d'esta convocatòria

Resolucions

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

Documents a presentar dos mesos abans de finalitzar cada any de contracte a través dels organismes d'investigació contractants:

Documents a presentar al finalitzar el contracte, inclòs la renúncia del mateix, en un termini de tres mesos, a través de l'organisme d'investigació contractant:e

ALTRES DOCUMENTS DE SEGUIMENT

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE NOVES CONCESIONS I RENOVACIONS