« Ves enrere

Ajudes a grups d'investigació per a la constitució i l'acreditació de les xarxes d'excel·lència ISIC

Ajudes a grups d'investigació per a la constitució i l'acreditació de les xarxes d'excel·lència ISIC

Acrònim: ISIC/2013

Dates de presentació de sol·licituds: Del 8 de juny al 7 de juliol del 2012 ambdós inclusivament

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, del 8 de juny al 7 de juliol del 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

- La denominació de l'ISIC, amb el seu acrònim

- El projecte científic cooperatiu per a un desenrrotllament quadriennal, en el qual es descriga l'oportunitat de la creació de l'ISIC, així como la viabilitat del seu desenrotllament, les àrees i línies científiques que es pretén desenrotllar (en investigació i en transferència), les diferents accions i actuacions necessàries per a assolir els objectius proposats

- El sistema d'avaluació de l'ISIC, amb indicadors i cronograma de seguiment

- En cas de projectes d'actuació de col.laboració amb el sector privat, es presentaran els documents que acrediten tant les vinculacions prèvies entre el grup d'investigació i les entitats privades com els compromisos de les actuacions a desenrotllar

- En el cas d'aliances entre diferents grups d'excel.lència, s'haurà de justificar els motius d'estes aliances per al desenrotllament dels programes d'investigació de col.laboració

RESOLUCIONS

JUSTIFICACIÓ

AJUDES A GRUPS D'INVESTIGACIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ I ACREDITACIÓ DE LES XARXES D'EXCEL·LÈNCIA ISIC DOCUMENTOS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2013. ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT (polse en l'enllaç per a descarregar els models)

Data límit de presentació: 15 de novembre de 2013