Visualització de contingut web

FONS SOCIAL EUROPEU

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, que destina un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988. 

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 90 % de la mitjana del PIB de la UE-27; s'ha modificat així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenvolupament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió.

Com actua el Fons Social Europeu?

A la vista de la demanda i l'oferta del mercat de treball, l'ajuda de l'FSE es concedeix de conformitat amb les necessitats de formació i d'ocupació dels ciutadans de la Unió i d'acord amb les necessitats dels recursos humans de certes regions.

SUBVENCIONS

Objectius de l'FSE

 • Promoure uns nivells elevats d'ocupació i de qualitat de l'ocupació
 • Millorar l'accés al mercat laboral
 • Fomentar la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors
 • Facilitar als treballadors la seua adaptació al canvi industrial i als canvis dels sistemes de producció necessaris per a garantir un desenvolupament sostenible
 • Propiciar un elevat nivell d'educació i formació per a tots
 • Donar suport a la transició de l'educació a l'ocupació entre els joves
 • Lluitar contra la pobresa
 • Patrocinar la inclusió social
 • Fomentar la igualtat de gènere, la no-discriminació i la igualtat d'oportunitats
 • Contribuir a donar resposta a la prioritats de la UE en matèria de millora de la cohesió econòmica, social i territorial

 Prioritats:

 • Accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives
 • Integració sostenible en el mercat de treball dels joves, en particular d'aquells sense treball i no integrats en els sistemes d'educació i formació
 • Treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses
 • Igualtat entre homes i dones en tots els àmbits: accés a l'ocupació, progressió en la carrera professional, conciliació de la vida laboral i la vida privada i la mateixa remuneració per igual treball
 • Adaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris al canvi
 • Envelliment saludable i actiu
 • Modernització de les institucions del mercat de treball públiques i privades
 • Inclusió activa, amb vista a promoure la igualtat d'oportunitats, així com la participació activa i la millora de la possibilitat de trobar una ocupació
 • Inversió en capacitat institucional i en eficàcia de les administracions i serveis públics a escala nacional, regional i local

Documents de programació

Llista d'operacions

- Instruccions en l'Annex XII.1 del Reglament UE núm. 1303/2013.

Normativa

Normativa europea

La legislació que defineix el nou marc i les noves prioritats del Fons Social Europeu per al període 2014-2020, està emmarcada en els documents següents.

 • Reglament (UE) Núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de Desembre de 2013, pel que s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013).
 • Reglament (UE) Núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de Desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es reroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013) i REGLAMENT (UE) núm. 2015/779 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 20 de Maig de 2015, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1304/2013 en allò que es refereix a l'import del prefinançament inicial addicional abonat pels programes operatius amb suport de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (Diari Oficial de la Unió Europea de 21-05-2015).
 • Reglament d'execució (UE) Núm. 821/2014 de la Comissió de 28 de Juliol de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò que es refereix a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades (Diari Oficial de la Unió Europea 29.07.2014).

Normativa estatal

Normativa autonòmica

Enllaços d'interés

Nivell europeu

Nivell estatal

Nivell autonòmic

 Comunicació 2014-2020