A) Programa I+D+i

I. Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral

Annex I. Acrònim de la subvenció: ACIF. Fons Social Europeu

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía

Annex III. Acrònim de la subvenció: GRISOLIA

IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

Annex IV. Acrònim de la subvenció: APOSTD. Fons Social Europeu

PLA DE CONTROL DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA (I+D+i)

PLA DE CONTROL Pla de control de les subvencions del Programa per a la promoció de la investigació cientíca, el desenvolupament tecnològic...