Convocatòries actuals

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía

I. Subvencions per a millorar la formació i l'ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l'R+D+i. FSE

MODELS NORMALITZATS QUE HAN D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD

        1. Memòria

        2. Justificació de la millora de l'ocupabilitat

        3. Descripció del pla de formació

        4. Annex sol·licitud. Relació de sol·licitudes amb conformitat del representant legal

        5. Model domiciliació bancària

 

ESMENA

 

RESOLUCIONS

 

JUSTIFICACIÓ I SEGUIMENT

 

MINORACIONS/REINTEGRAMENTS ANUALITAT 2018

 

MINORACIONS/REINTEGRAMENTS ANUALITAT 2019

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA I CONCESSIÓ

 

PLA DE CONTROL