detall nota de premsa

El Consell augmenta les ajudes urgents per al finançament de solucions científiques i innovadores en la lluita contra la COVID-19

15/05/2020

- L'import total destinat a aquestes ajudes és de 2.497.746,74 euros
- El decret complementa les ajudes ja aprovades per a prioritzar la recerca de solucions davant de la crisi sanitària actualEl Ple del Consell ha aprovat un nou decret que regula la concessió directa de les subvencions de caràcter excepcional destinades a empreses i organismes d'investigació de la Comunitat Valenciana, que disposen de solucions científiques i innovadores en àmbits directament relacionats en la lluita contra la COVID-19.

La finalitat d'aquestes subvencions, a les quals es destina un total de 2.497.746,74 euros, és el finançament de projectes científics i innovadors, que encara no estiguen disponibles en el mercat i que es puguen implementar a curt termini per entitats integrants del Sistema Valencià d'Innovació (SVI).

Aquest decret complementa les ajudes per import de 562.818 euros ja concedides, en virtut de l'anterior decret del 17 d'abril passat i, a més, respon a una priorització d'aquestes solucions l'execució de les quals és impostergable, d'acord amb l'escenari de crisi sanitària actual.

La subvenció per a cada una de les propostes estarà determinada per la quantia sol·licitada per la persona beneficiària i pel resultat de l'anàlisi de la idoneïtat de les propostes que fan especialistes externs, a través de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), mitjançant el qual s'ha garantit el compliment dels objectius plantejats i l'adequació d'aquests a la situació d'urgència.

Justificació

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de l'Agència Valenciana d'Innovació (AVI), va llançar el passat 27 de març de 2020, en el seu web 'http://innoavi.es/es/llamada_covid19/', una crida als agents del Sistema d'Innovació de la Comunitat Valenciana perquè proposaren solucions científiques i innovadores en la lluita contra el coronavirus.

Per tant, tenen la consideració de beneficiàries les entitats que han presentat propostes d'acord amb aquesta crida i han tingut una valoració òptima quant a qualitat científica, viabilitat, nivell de maduració tecnològica elevat i factibilitat.

Aquestes ajudes s'emmarquen en l'impacte que està tenint la situació d'excepcionalitat, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma decretat pel Govern d'Espanya en tot el territori nacional, i que obliga les administracions públiques a implementar, de manera successiva i urgent, distintes actuacions per a pal·liar els efectes de la COVID-19, que involucren tots els agents de la societat.

Per això, queda justificat l'atorgament d'aquestes subvencions en règim de concessió directa i no de convocatòria pública, d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003 general de subvencions i la Llei 1/2015 de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que, a més, regula el contingut mínim de les bases reguladores de les subvencions esmentades, i també alguns dels tràmits que s'han de seguir en el procediment d'elaboració.

Així mateix, les subvencions regulades en aquest decret tenen caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic dels esdeveniments que motiven el procediment, així com per concórrer raons d'interés econòmic, social i humanitari, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.

Aquest decret també es regeix pel que disposa el Decret 128/2017 del Consell, mitjançant el qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat, dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

Aquestes ajudes, amb càrrec als fons propis de la Generalitat, compten amb la possibilitat d'obtindre cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. S'imputaran a la línia de subvenció que s'habilite mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària de l'estat de despeses del pressupost de la Generalitat per a 2020.